Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διιδρυματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο" του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διιδρυματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2021 το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@law.auth.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ισόγειο κτιρίου ΝΟΠΕ Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, ώρες 11:30-13:00 έως τις 12/02/2021 και ώρα 13:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια