Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4675/21 για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4765/2021 "Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις". Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, αντικείμενο του νέου νόμου είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του.

Στις διατάξεις του νόμου υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση. Στην υποπαράγραφο ιβ. του άρθρου 2 (πεδίο εφαρμογής) αναφερονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή.

Δείτε το Νόμο 4675/21 εδώ

Σχόλια