Προειδοποίηση στην Ελλάδα από την ΕΕ για αλλαγή της νομοθεσίας για το φόρο κληρονομιάς τραπεζικών καταθέσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων συζύγων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει τους κανόνες της για τον φόρο κληρονομιάς όσον αφορά στις καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχουν από κοινού οι σύζυγοι.

Ειδικότερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, καλώντας την να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία της για τον φόρο κληρονομιάς των τραπεζικών καταθέσεων και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων των συζύγων. Η Ελλάδα χορηγεί επί του παρόντος απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για τις εν λόγω κληρονομίες. Ωστόσο, περιορίζει την απαλλαγή αυτή μόνο σε εκείνους τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. (europa.eu)

Σχόλια