Αναμόρφωση Δασικών Χαρτών

Της Χριστίνας Δεστούνη, Δικηγόρου

Με τον Ν. 4685/2020 (άρθρο 48 παράγραφος 10) προβλέπεται η αναμόρφωση  των ολικώς ή μερικώς κυρωθέντων και αναρτηθέντων δασικών χαρτών, όπως και των δασικών χαρτών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις που είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία.

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης,  ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο ή είναι περιοχές βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, ως προς τα ακίνητα επί των οποίων έχουν εγκατασταθεί επιχειρήσεις, κατόπιν αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας ή βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση. (άρθρο 3  παράγραφος 6  περίπτωση ζ του Ν. 998/1979).

Σε εφαρμογή του άρθρου 48 παράγραφος 10 Ν 4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 6 περίπτωση ζ  Ν.998/1979 είναι ιδίως:

- πράξεις εφαρμογής, εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.

- αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφιστάμενου του 1923, πράξης της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφιστάμενου του 1923.

-προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 Ν 947/1979.

-πράξεις οριοθέτησης και πράξεις πολεοδόμησης- ρυμοτόμησης των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών).

- Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες διοικητικές πράξεις για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι τα ακίνητα των ανωτέρω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση. (άρθρο 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β 2773 2020)

Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975, λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία κατάρτισης δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες εφόσον διατηρούν τη χρήση που τους αποδόθηκε. Διοικητικές πράξεις  είναι ιδίως: α. πράξεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής νομοθεσίας, όπως: αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, διανομές και αναδασμοί για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, άδειες ή αποφάσεις Υπουργού ή Νομάρχη για κάθε περίπτωση μεταβίβασης αγροτικών ακινήτων που έχουν αποδοθεί για γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αμπελουργικά και ελαιουργικά κτηματολόγια και  β. πράξεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας, όπως απαλλοτριώσεις με σκοπό την εγκατάσταση βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας ή άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας βιομηχανικής ή τουριστικής μονάδας. (άρθρο 3 παράγραφος 7 Ν.998/1979).

Σε εφαρμογή του άρθρου 48 παράγραφος 10 Ν 4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 7 Ν.998/1979 είναι ιδίως:

-Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

-Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.

-Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) .

-Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη,  με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση-αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή(γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

-Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

-Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.

- Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.

-Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.

- Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν. (άρθρο 2 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β 2773 2020)

Σχόλια