Αναγραφή διαγωγής σε τίτλους/ πιστοποιητικά σπουδών της β’θμιας εκπαίδευσης. Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι α) για την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών αρκεί η δήλωση ότι λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των θρησκευτικών, και β) η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη διότι δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ. 

Ειδικότερα ως προς το θέμα της αναγραφής της διαγωγής στο απολυτήριο, αναφέρει η απόφαση: 

"Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχει πράγµατι παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συµπεριφοράς των µαθητών, στην επιβράβευση της προσήκουσας συµπεριφοράς ή στον εντοπισµό ενδεχόµενων προβληµάτων και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιµετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Υπό τα δεδοµένα αυτά, ο χαρακτηρισµός της διαγωγής ενός µαθητή και η διατήρησή της στο σχολικό αρχείο εξυπηρετούν θεµιτούς σκοπούς και δεν προσκρούουν στη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Ωστόσο, οι απολυτήριοι τίτλοι και τα πιστοποιητικά σπουδών, συνιστούν έγγραφα αποδεικτικά της φοίτησης, της επίδοσης και της ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης των µαθητών. 

Κατά συνέπεια, η αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 5 του ΓΚΠ∆, καθόσον πρόσβαση στα έγγραφα αυτά χορηγείται και σε τρίτα πρόσωπα/αρχές, η δε αναγραφή της διαγωγής δεν είναι αναγκαία και ανάλογη του επιδιωκόµενου και εξυπηρετούµενου σκοπού αυτών των τίτλων, ο οποίος είναι η πιστοποίηση της φοίτησης και επίδοσης των µαθητών και της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους. Περαιτέρω, η αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε αρνητικές αξιολογήσεις για την προσωπικότητα των µαθητών/τέως µαθητών εκ µέρους τρίτων προσώπων που θα έχουν νοµίµως πρόσβαση στους τίτλους αυτούς. 

Επειδή δε η διαγωγή αποτυπώνει την αξιολόγηση των αρµόδιων σχολικών οργάνων για τη συµπεριφορά του µαθητή κατά τη διάρκεια του σχολικού του βίου, η αναγραφή της διαγωγής µετά την αποφοίτηση του µαθητή στον τίτλο σπουδών του ενδέχεται να δηµιουργήσει εσφαλµένες εντυπώσεις όσον αφορά τη µεταγενέστερη συµπεριφορά και προσωπικότητα του µαθητή που µπορεί να έχει αλλάξει µετά την αποφοίτησή του από το σχολείο. 

Υπό το πρίσµα αυτό, µετά την αποφοίτηση του µαθητή από το σχολείο η αναγραφή της διαγωγής στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθίσταται πλέον ανεπίκαιρο δεδοµένο, η διατήρηση του οποίου δεν 13 δικαιολογείται –κατά τα προεκτεθέντα- µε βάση τους επιδιωκόµενους από τους σκοπούς που επιδιώκονται µε τους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οίκοθεν νοείται ότι εάν ο αποφοιτήσας µαθητής-υποκείµενο των δεδοµένων επιθυµεί τη χορήγηση βεβαίωσης για τη διαγωγή του, µπορεί να το ζητήσει ειδικώς µε αίτησή του προς τη διεύθυνση του σχολείου και η τελευταία υποχρεούται να τη χορηγήσει".

Δείτε την απόφαση 32/2020 εδώ.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου