Θέση δικηγόρου στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ) εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΛ.Γ.ΟΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ. ιβ΄, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.

Ο/η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Οργανισμού: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45), όπου και θα υπάγεται οργανικά, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι αποδοχές του/της δικηγόρου που θα προσληφθεί καθώς και η κατάταξή του/της σε μισθολογικά κλιμάκια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1.10.2020.

Δειτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr