Θέση δικηγόρου στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ) εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΛ.Γ.ΟΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2, περ. ιβ΄, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.

Ο/η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Οργανισμού: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45), όπου και θα υπάγεται οργανικά, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Οι αποδοχές του/της δικηγόρου που θα προσληφθεί καθώς και η κατάταξή του/της σε μισθολογικά κλιμάκια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1.10.2020.

Δειτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου