Τρεις (3) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

O Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προσκαλεί όσους υποψηφίους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο Πρωτόκολλο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020. Το ωράριο απασχόλησης είναι 9:00 – 15:00. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο.

Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου