Δικαιοσύνη και Πανδημία: Αρχές και διδάγματα από την διαχείριση του Covid-19 από τα δικαστικά συστήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε Διακήρυξη Αρχών σε σχέση με το πώς αντιμετωπίστηκε από τα δικαστικά συστήματα των κρατών-μελών η πανδημία του Covid-19.

Μερικές από τις αρχές και τα διδάγματα σύμφωνα με την Επιτροπή είναι τα ακόλουθα:

«Κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, η διακοπή της λειτουργίας των δικαστηρίων μπορεί να είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των επαγγελματιών του κλάδου της Δικαιοσύνης και των απευθυνόμενων στα δικαστήρια πολιτών (χρηστών των δικαστηρίων). Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνεται προσεκτικά και με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς οδηγεί σε σημαντικό περιορισμό της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Η Δικαιοσύνη ως υπηρεσία για τον πολίτη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης σε αυτή με εναλλακτικά μέσα, όπως με τις υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση (online services) ή με την ενίσχυση της πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων των δικαστηρίων και άλλων μέσων επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), πρέπει να διατηρηθεί στο μέτρο του δυνατού…

Η τηλεργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους επαγγελματίες του κλάδου της Δικαιοσύνης. Θα πρέπει να τους παρασχεθεί ο απαραίτητος ασφαλής εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφορικής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καλή ψυχοσωματική κατάστασή τους κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας και, ειδικότερα, στο γεγονός ότι πρόκειται για εξαιρετικές συνθήκες εργασίας που μπορεί να απαιτούν κατάλληλη υποστήριξη…

Οι πρόεδροι των δικαστηρίων, οι δικαστές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διοίκηση των δικαστηρίων θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, ακόμη και εξ αποστάσεως. Αυτό περιλαμβάνει την διαλογή των υποθέσεων και την πιθανή ιεράρχηση και ανακατανομή τους βάσει αντικειμενικών και δίκαιων κριτηρίων, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας στην απονομή δικαιοσύνης. Λαμβανομένων υπόψη του αριθμού των υποθέσεων που δεν ήταν δυνατόν να διεκπεραιωθούν και των αναβολών εκδίκασης, η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και στον προϋπολογισμό θα βοηθήσει τα δικαστήρια να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για την απορρόφηση των καθυστερήσεων…

Η προσφυγή στις τεχνολογίες πληροφορικής επιτρέπει στην δημόσια υπηρεσία της Δικαιοσύνης να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ωστόσο, η ραγδαία εμφάνισή τους και η υπερβολική χρήση τους είναι εξίσου πιθανό να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις. Λύσεις με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, όπως με υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση (online services), με εξ αποστάσεως ακροάσεις και τηλεδιασκέψεις, καθώς και με μελλοντικές εφαρμογές της ψηφιακής δικαιοσύνης, πρέπει πάντα να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές της δίκαιης δίκης…»

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ


Σχόλια