Εκτέλεση ποινής οριστικής παύσης υπαλλήλου, εκκρεμούσης προσφυγής κατά της πράξης που επιβάλλει την ποινή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΝΣΚ)

Σύμφωνα με την υπ’αρ. 116/2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η Διοίκηση δεν υποχρεούται ούτε δύναται να εκτελέσει την επιβληθείσα σε βάρος υπαλλήλου ποινή της οριστικής παύσης, στην περίπτωση που από την περιέλευση της προσφυγής του υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία στρέφεται κατά της πειθαρχικής απόφασης που του επιβάλλει την ποινή (η εκτέλεση της οποίας έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 142 του Υ.Κ., όπως το ανωτέρω άρθρο έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν. 4057/2012), έχουν παρέλθει οκτώ μήνες χωρίς αυτή να εκδικασθεί, αλλά οφείλει να αναμένει τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του ως άνω Δικαστηρίου επί της ασκηθείσας προσφυγής, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 144 του Υ.Κ., ως ισχύει.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου