Ψηφιακά πλέον τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ με αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 ‘Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης’.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

ε) Πιστοποιητικό γέννησης.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Δείτε την ΚΥΑ εδώ


Σχόλια