Μη νόμιμη η χορήγηση στοιχείων προσώπου που έκανε ανώνυμη καταγγελία κατά υπαλλήλου (Γνωμοδότηση)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στo παρακάτω ερωτημα:

Αν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δύναται να χορηγήσει:

1) σε αιτούντα υπάλληλο της ΔΕΗ ΑΕ τα στοιχεία τρίτου προσώπου, το οποίο προέβη σε καταγγελία σε βάρος του υπαλλήλου προς τον τότε Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ήδη Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας), δεδομένου ότι ο καταγγέλλων είχε ζητήσει κατά την υποβολή της καταγγελίας του και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του π.δ. 77/2005 τη μη ανακοίνωση των προσωπικών στοιχείων του, και

2) σε ανώνυμη εταιρεία αντίγραφο αίτησης προσώπου που προέβη σε επώνυμη καταγγελία βάσει της οποίας χορηγήθηκε στον τελευταίο, απόσπασμα της έκθεσης επιθεώρησης- ελέγχου, που εκδόθηκε σε συνέχεια της καταγγελίας του σε βάρος της ως άνω εταιρείας.

Σύμφωνα με την υπ αρ.71/2020 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

1) Το αίτημα του καταγγελλόμενου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, καθόσον υφίσταται η ειδική διάταξη του άρθρου 4 παρ.8 του π.δ. 77/2005, βάσει της οποίας ο καταγγέλλων είχε ζητήσει τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων του και η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 5 του Κ.Δ.Διαδ., και

2) η αίτηση με την οποία ο καταγγέλλων ζήτησε από την Υπηρεσία την έκθεση ελέγχου που αφορά την ανωτέρω εταιρεία αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο, καθόσον η ως άνω αίτηση δεν επιστήριξε μετέπειτα κάποια κρίση της Διοίκησης. Ως εκ τούτου για τη χορήγησή της απαιτείται να συντρέχει ειδικό έννομο συμφέρον της αιτούσας εταιρείας. Δεδομένου, δε, ότι για την υπαγωγή της εταιρείας στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 διενεργήθηκε έλεγχος, κατόπιν της επώνυμης καταγγελίας, και συντάχθηκε η ως άνω έκθεση ελέγχου, που αφορά άμεσα στην αιτούσα εταιρεία, η τελευταία έχει ειδικό έννομο συμφέρον να λάβει γνώση της σχετικής αίτησης του καταγγέλλοντος, ως σχετιζόμενη άμεσα με υπόθεση που την αφορά και επιπροσθέτως συνδέεται με δικαστική διένεξή τους (ομόφωνα).

Δείτε το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης εδώ


Σχόλια