Νέα απόφαση για την αντισυνταγματικότητα επιβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές (ΠΠρΘεσ)

Πολ.Πρωτ.Θεσσαλονίκης αρ.4609/2020 (τακτική): «Εκ της διατάξεως αυτής (αρ.42 ν.4640/2019) καθίσταται σαφές ότι στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1η/1/2020, απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου κατ΄αρθ.2 του ν.ΓΠΝ/1912. Η ως άνω διάταξη , υποχρεώνοντας τον διάδικο που άσκησε μία καταψηφιστική αγωγή προ της έναρξης ισχύος του ν.4640/2019 και την έτρεψε, ολικά ή εν μέρει, σε αναγνωριστική κατά τη συζήτησή της που έλαβε χώρα μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, ουσιαστικά εισάγει αναδρομική επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου, η οποία όμως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, ως αντίθετη στα άρθρα 4 και 20 του Συντάγματος, διότι αφενός εισάγει άνιση μεταχείριση μεταξύ εκείνων που επέλεξαν να ασκήσουν εξαρχής αναγνωριστική αγωγή και όσων άσκησαν καταψηφιστική αγωγή με πρόθεση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα που τους παρείχε ο νόμος, να την τρέψουν εγκαίρως σε αναγνωριστική, αφετέρου δυσχεραίνει το δικαίωμά τους σε έννομη προστασία, καθώς τους επιβαρύνει αιφνιδιαστικά (ήτοι με νόμο που θεσπίστηκε μετά την άσκηση της αγωγής τους) με επιπλέον δικαστικά έξοδα…Εξάλλου η υιοθέτηση αυτής της λύσης αντιβαίνει ευθέως στον πάγιο νομολογιακό κανόνα ότι η τροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό συνιστά μερική παραίτηση από το αίτημα της αγωγής, η οποία καταλύει αναδρομικά την αγωγή ως διαδικαστική πράξη…Επομένως, ως προεκτέθηκε , μετά την μερική τροπή του καταψηφιστικού αντικειμένου της αγωγής της σε αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή από την ενάγουσα τέλους δικαστικού ενσήμου δίχως να ασκεί νομική επιρροή ο χρόνος μετατροπής του καταψηφιστικού αιτήματος της κρινόμενης αγωγής σε αναγνωριστικό (κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα) μετά την έναρξη ισχύος του ν.4640/2019, αφού σε κάθε περίπτωση η κρινόμενη αγωγή ασκήθηκε την 13-5-2014, δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του ν.4640/2019».

Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Ιωάννη Σπυριδαντωνάκη, δικηγόρου Ενάγουσας (ΔΣ Πειραιά)

Δείτε την απόφαση εδώ


Σχόλια