Η 20ετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή τελών χαρτοσήμου αντίκειται στο Σύνταγμα (ΔΠρΑθ)


ΔΠρΑθ αρ. 277/2020, 32ο Τμήμα: Τέλη χαρτοσήμου – Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. - Παραγραφή
Η εικοσαετής παραγραφή του άρθρου 249 του Α.Κ. ως χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή τελών χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. αντίκειται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, ενόψει των προσφάτως κριθέντων με την ΣτΕ 1738/2017 (Ολομ.).
Εύλογος χρόνος παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου προς επιβολή των ως άνω επιβαρύνσεων πρέπει να θεωρηθεί κατ’ αρχήν η πενταετία, αρχόμενη από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία ανάγονται οι επιβαρύνσεις (βλ. Δ.Εφ.Αθηνών 1107/2019, Δ.Εφ. Θεσ/κης 1655/2018).
(πηγή:adjustice.gr)

Σχόλια