Θέση Διευθυντή στη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου της ΕΕ


H Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου της ΕΕ προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Διευθυντή στη Διεύθυνση 4 (Βρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius).
Η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου είναι ο νομικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανά του, την Προεδρία και τη ΓΓΣ, προκειμένου να διασφαλίζονται η νομιμότητα και η ποιότητα κατά τη σύνταξη των πράξεων. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΓΓΣ, συμβάλλει στην εξεύρεση νομικά ορθών και πολιτικά αποδεκτών λύσεων, υιοθετώντας δημιουργική προσέγγιση όταν ενδείκνυται. Για το σκοπό αυτό, παρέχει γνωμοδοτήσεις με απόλυτη αμεροληψία, προφορικώς ή γραπτώς, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε ζήτημα νομικής φύσεως. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 18 Ιουνίου 2020 - 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών).

Σχόλια