Ανακοίνωση Διοικ.Πρωτοδικείου Αθηνών: Αναστολή δικαστικών προθεσμιών και παραγραφής


Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Μετά την έκδοση της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 55/2020) και της από 11.4.2020 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ B 1301/2020) ανεστάλησαν προσωρινώς οι δημόσιες συνεδριάσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια και δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δίκες για το χρονικό διάστημα από 11-4-2020 έως και 27-4-2020. Η συζήτηση των υποθέσεων ματαιώνεται και οι διάδικοι θα ειδοποιηθούν με νέες κλήσεις (για τους σχηματισμούς ουσίας).
Κατά το διάστημα αυτό, και μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης:
Αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών (κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, κατάθεση υπομνημάτων κλπ) και οι προθεσμίες παραγραφής.
Οι Πρόεδροι Υπηρεσίας θα εξετάζουν: 
-αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής (ιδίως για τα ήδη κατατεθειμένα ένδικα βοηθήματα-μέσα) 
-αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αντίστοιχες αιτήσεις ανάκλησης κατά εκδοθεισών αποφάσεων 
-υποβολή και εξέταση αντιρρήσεων κατά των μέτρων της από 25.2.2020 ΠΝΠ
Θα εκδικάζονται επίσης επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας».

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου