Αλλαγή του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων: Δυνατή η εξέταση υποθέσεων μέσω τηλεδιάσκεψης


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προχώρησε σε τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Κανονισµού (απόφαση 209/6.3.2000 της Αρχής - Β΄ 336/17.3.2000), όπως έχει αντικατασταθεί µε την απόφαση της Αρχής 5 Γ/ΕΞ/3082/2.5.2011 (Β΄ 989/2011), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συνεδριάσεις της Αρχής γίνονται στην έδρα της και δεν είναι δηµόσιες. Στις περιπτώσεις άσκησης των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 58 παρ. 2 περ. β και θ του Γενικού Κανονισµού Προσωπικών ∆εδοµένων (Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και του άρθρου 15 παρ. 6 και 7 του ν. 4624/2019, η απόφαση της Αρχής εκδίδεται ύστερα από δηµόσια συνεδρίαση. Στις περιπτώσεις αυτές τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να αναπτύξουν τις απόψεις του χωρίς να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση µε την υποβολή, µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης, υποµνήµατος, µε το οποίο δηλώνεται και παράσταση ενώπιον της Αρχής χωρίς παρουσία στη συνεδρίαση. Κατόπιν αιτήµατος ή αυτεπαγγέλτως η Αρχή αποφασίζει τη διεξαγωγή του συνόλου της διαδικασίας ή µέρους αυτής χωρίς δηµοσιότητα α. αν παραβλάπτεται το συµφέρον απονοµής της δικαιοσύνης, β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας: αα) των συµφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άµυνας και ασφάλειας, δδ) της δηµόσιας τάξης, εε) του επιχειρηµατικού απορρήτου και γ. όταν η δηµόσια συνεδρίαση µπορεί να παρεµποδίσει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σε περιόδους, κατά τις οποίες λόγω εξαιρετικών συνθηκών έχουν ανασταλεί οι δηµόσιες συνεδριάσεις της Αρχής, οι υποθέσεις, για τις οποίες απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, δηµόσια συνεδρίαση, επιτρέπεται να εξετάζονται µέσω τηλεδιάσκεψης εφόσον τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν προβάλλουν αντίρρηση. Ύστερα από σχετική απόφασή της, η Αρχή µπορεί να συνεδριάζει σε άλλο χώρο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.»

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου