Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπ αρ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 (1) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
Στο Άρθρο 1 προβλέπεται η παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 3 της Απόφασης, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται η παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών.
Στο άρθρο 3 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της απόφασης.
Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια