Μη θεμελίωση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης προς πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών προσώπου διορισμένου στην προσωρινή διοίκηση ΑΕ (ΔΠρΑθ)


ΔΠρΑθ 12040/2019 (28ο Τμήμα)Διορισμός προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ). Μη θεμελίωση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης αυτού προς πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών αυτής. Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας. 
Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, υπό τη (φερόμενη) ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ανώνυμης εταιρείας για την εξασφάλιση είσπραξης οφειλών προερχόμενων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. 
Από τις στενώς ερμηνευτέες διατάξεις των άρθρων 115 του ν. 2238/1994, 69 παρ. 2 του ν. 2676/1999 και 31 του ν. 4321/2015 συνάγεται ότι για την καταβολή των οφειλόμενων εκ μέρους ανώνυμης εταιρείας προς το Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑ.Μ. ασφαλιστικών εισφορών, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα τα ρητώς αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις πρόσωπα, δίχως η ευθύνη αυτή να επεκτείνεται και σε πρόσωπα πέραν αυτών, όπως είναι τα διορισμένα στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας, βάσει δικαστικής απόφασης του άρθρου 69 του Α.Κ..(πηγή:adjustice.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr