Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση ή υπό όρο (ΝΣΚ)


ΝΣΚ Αρ. Γνωμοδότησης 148/2019:Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση ή υπό όρο.
Ερώτημα: Εάν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης υπό αίρεση και υπό όρο και υπό ποιές προϋποθέσεις στην περίπτωση τοποθέτησης ιατρού στο νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ν.Α. ΚΑΤ για άσκηση και προς απόκτηση ειδικότητας χωρίς να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να τυγχάνει νόμιμης αναβολής στράτευσης, τουλάχιστον ισόχρονης με το χρόνο τοποθέτησής του για ειδίκευση.
Περίληψη απάντησης: Δεν είναι δυνατή η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης περί τοποθέτησης αιτούντος ιατρού στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ για άσκηση και προς απόκτηση ειδικότητας υπό την αίρεση ή υπό τον όρο μελλοντικής ρύθμισης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εξαιτίας της έλλειψης της τυπικής προϋπόθεσης που αφορά στο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και συγκεκριμένα, εξαιτίας της μη τουλάχιστον ισόχρονης αναβολής με το χρόνο τοποθέτησής του για ειδίκευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.3 της υ.α. με αριθμό Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/15-2-2016 (ομόφ.). Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια