Προσωπική επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Διεύρυνση του δικαιώματος επικοινωνίας


ΜΠρΑθ 4031/2019 (ασφ) : Προσωπική επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Διεύρυνση του δικαιώματος επικοινωνίας.
«Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει, για οποιονδήποτε λόγο, το ανήλικο τέκνο του, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής μετ' αυτού επικοινωνίας, τα σχετικά δε με αυτήν κανονίζονται ειδικότερα από το Δικαστήριο. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς το τέκνο του, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου του τελευταίου και της εν γένει προσωπικότητας του και, για το λόγο αυτό, αποβλέπει κυρίως στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του (ΑΠ 659/1998 ΝοΒ 47/1412, ΕφΘεσ 1560/2003 Αρμ 2003/1273, ΕφΑθ 2758/1998 ΕλλΔνη 39/1646), με συνέπεια η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τον γονέα που δεν έχει μαζί του το τέκνο, ούτε και να περιορισθεί, παρά μόνο στο μέτρο που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τούτο επιβάλλεται από το σπουδαίο λόγο (ΕφΑθ 1461/1997 ΕλλΔνη 38.868).
Στην προκείμενη περίπτωση από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης, ..., σε συνδυασμό με την ανωμοτί κατάθεση της καθ' ης η αίτηση και την ακρόαση του αιτούντος, που έλαβαν χώρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όλων των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς τους και από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο κατά τους κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ιερολογήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στις 23-1-2010. Από τον γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον ..., που γεννήθηκε στις 26-7-2011.0 γάμος τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και από τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2018 βρίσκονται συνεχώς σε διάσταση, ενώ με την αριθ. 2347/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (ασφαλιστικά μέτρα) η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ανατέθηκε προσωρινά στην καθ' ης μητέρα του, ο δε αιτών επικοινωνεί με το ανήλικο τέκνο του, κατόπιν έκδοσης και σχετικής προσωρινής διαταγής.
Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογείται ότι ο αιτών πατέρας τρέφει αισθήματα αγάπης και στοργής για το ανήλικο τέκνο του. Το Δικαστήριο, επειδή σέβεται τη φυσική αγάπη του πατέρα προς το τέκνο του και για να αποφύγει τον κίνδυνο της ψυχικής αποξενώσεώς του από αυτόν, να διατηρήσει και ενισχύσει τον μεταξύ αυτών ψυχικό δεσμό, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξη του τέκνου, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον πατέρα, αφού δεν ασκεί την επιμέλεια αυτού, να παρακολουθεί και να διαπιστώνει την καλή ή κακή άσκηση της από την αιτούσα - καθ' ης, κρίνει ότι η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να καθορισθεί ότι ο πλέον κατάλληλος για το συμφέρον του ανηλίκου και ανάλογος με τις ως άνω περιστάσεις τρόπος προσωπικής επικοινωνίας του αιτούντος με αυτό είναι ο αναφερόμενος ειδικότερα στο διατακτικό, ο οποίος περιλαμβάνει και διανυκτέρευση, δεδομένου ότι δεν πιθανολογείται κάποιος λόγος, ώστε να θεωρηθεί ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που απαιτούν τον περιορισμό του δικαιώματος του πατέρα.
Κατ' ακολουθία των παραπάνω, πρέπει η αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και κατά παραδοχή του αντίστοιχου, παρεπόμενου αιτήματος του αιτούντος, πρέπει να απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος της καθ' ης, για κάθε περίπτωση που η ρυθμιζόμενη με την παρούσα απόφαση επικοινωνία παρεμποδίζεται από αυτήν με την παραβίαση των σχετικών όρων του διατακτικού. Τέλος, πρέπει να οριστεί προθεσμία για την άσκηση της κύριας αγωγής (άρθρ. 693 ΚΠολΔ), ενώ τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν μεταξύ τους λόγω της συζυγικής τους σχέσης (άρθ. 179 ΚΠολΔ), κατά τα αναφερόμενα και στο διατακτικό».
Δείτε την απόφαση στο dsanet.gr

Σχόλια

Ο χρήστης Μεταφορές Μετακομίσεις είπε…
σας ευχαριστήσω για αυτά τα όμορφα άρθρα