Καταχώριση ή μη στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο


Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 223/2019 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να αρνηθεί αιτιολογημένα την καταχώριση υποβληθέντων στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο, λόγω έλλειψης σαφήνειας και νομιμότητας αυτών.
Εν προκειμένω υποβλήθηκαν στοιχεία (δικαιολογητικά) με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση κυρίως ως προς την εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας. Όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση, το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί περαιτέρω ζήτημα χρηστής εταιρικής διοίκησης, ευρυθμίας της συναλλακτικής δραστηριότητας της ανώνυμης εταιρείας καθώς και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος ως προς την προστασία των συναλλασσόμενων τρίτων και των εργαζόμενων στην εταιρεία.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου