Θέση Νομικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει μία (1) Θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου Επιστημονικού Προσωπικού για την νομική υποστήριξη υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ. Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου : Η νομική υποστήριξη υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Πανεπιστημιούπολη της Θέρμης. Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, από 1-1-2020 έως 31-12-2020, με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης. Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάθεσης έργου καθορίζεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (32.400 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Υποβολή προτάσεων μέχρι τη Δευτέρα, 18/11/2019 και ώρα 14:30
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια