Θέση Διδάσκοντος Διοικητικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προτίθεται να συνάψει δύο συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη του ΠΜΣ «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» με Διευθυντή τον κ. Θεόδωρο. Παπαηλία, Καθηγητή, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αντικείμενο του έργου τη θέση 2: Διδασκαλία του μαθήματος Διοικητικό Δίκαιο (παραδόσεις, εξετάσεις, επίβλεψη εργασιών σχεδιασμός διαγράμματος μαθήματος κλπ.)
12 φορές ή συνολικά 36 ώρες διδασκαλίας το εξάμηνο. Η διδασκαλία του μαθήματος θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των παρακάτω ενοτήτων: · εξέλιξη του διοικητικού δικαίου στην Ελλάδα, · γενικές αρχές, · αρχή της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης, έννοια και διακρίσεις των διοικητικών πράξεων και των διοικητικών οργάνων, · διοικητική και δικαστική προστασία του διοικουμένου, · διοικητικές συμβάσεις, · διοικητική οργάνωση της χώρας, · διοικητική δικονομία
Υποβολή προτάσεων μέχρι 14.11.2019
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια