Αρνητική πρόταση της Εισαγγελέα του ΔΕΕ για το Χαλούμι: Υπό αμφισβήτηση η σύνδεση του τυριού με την Κύπρο


Αρνητική για την Κύπρο και το Ίδρυμα προστασίας του παραδοσιακού κυπριακού τυριού Χαλούμι ήταν η πρόταση της Γεν.Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Juliane Kokott (της 17ης Οκτωβρίου 2019 στην Υπόθεση C‑766/18 P Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)).
Η Γεν.Εισαγγελέας πρότεινε στο Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε το κυπριακό ίδρυμα και να το καταδικάσει στα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας, πλην των εξόδων που αφορούν τον τρίτο λόγο αναιρέσεως. 
Η Εισαγγελέας στην πρότασή της υποστηρίζει ότι το «HALLOUMI δεν αντιστοιχεί σε ονομασία συγκεκριμένου τόπου, αλλά δύναται να συσχετισθεί μόνον με έναν τόπο, ήτοι με την Κύπρο, τουλάχιστον σύμφωνα με τη μέχρι τούδε νομολογία του Γενικού Δικαστηρίου. Ακόμη όμως και αυτός ο συσχετισμός θα εδύνατο να τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθόσον, όπως φαίνεται, τέτοιου είδους τυριά παράγονται και σε άλλες χώρες της περιοχής, συχνά υπό τις ίδιες ή παρόμοιες ονομασίες».
«Ως εκ τούτου», συνεχίζει η Εισαγγελέας «δεν δύναται να θεωρηθεί ότι το HALLOUMI συνιστά σήμα κατά την έννοια του άρθρου 66, παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, τυχόν δε διαπιστώσεις ως προς τις έννομες συνέπειες της εν λόγω διατάξεως ουδεμία επιρροή θα μπορούσαν να ασκήσουν πλέον στην έκβαση της δίκης».
Στην προκειμένη υπόθεση, το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμι, εξασφάλισε την ονομασία HALLOUMI ως συλλογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τυρί. Τώρα πλέον προσπαθεί, βασιζόμενο στο εν λόγω σήμα, να εμποδίσει βουλγαρική εταιρία να κατοχυρώσει εικονιστικό σήμα που επίσης αφορά τυρί και περιέχει τη λέξη BBQLOUMI. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που έχουν ως έρεισμα το συλλογικό σήμα και εκκρεμούν ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και του Γενικού Δικαστηρίου, ενώ σε μία εξ αυτών το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποφανθεί τελεσιδίκως κατά του Ιδρύματος ( Απόφαση της 21ης Μαρτίου 2013, Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας κατά ΓΕΕΑ (C‑393/12 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2013:207).)
Όπως αναφέρεται στην πρόταση, «μέχρι σήμερα οι προσπάθειες που κατέβαλε το Ίδρυμα στο πλαίσιο της παρούσας υποθέσεως απέβησαν άκαρπες, καθόσον τόσο το EUIPO όσο και το Γενικό Δικαστήριο φρονούν ότι ο διακριτικός χαρακτήρας του όρου HALLOUMI είναι ασθενής, επειδή περιγράφει το εν λόγω τυρί. Κατά συνέπεια, η χρήση του ονόματος BBQLOUMI, καίτοι παρουσιάζει κάποια ομοιότητα, εντούτοις δεν ενέχει τον κίνδυνο να συσχετιστεί από το ενδιαφερόμενο κοινό με τους παραγωγούς που αποτελούν μέλη του Ιδρύματος».
Ωστόσο, το Ίδρυμα υποστηρίζει ότι το συλλογικό σήμα απολαύει κατ’ ανάγκην αυξημένης προστασίας, την οποία το Γενικό Δικαστήριο δεν έλαβε επαρκώς υπόψη.(πηγή: www.cylegalnews.com)
Δείτε ολόκληρη την πρότασης της Εισαγγελέως του ΔΕΕ εδώ

Σχόλια