Διαγωνισμός Δικαστών: 1109 υποψήφιοι για 120 θέσεις


Ο 26ος διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για εκατόν είκοσι (120) σπουδαστές. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη σαράντα τρεις (43) θέσεις, ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τριάντα (30) θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εξήντα (60) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. Γ. Εισαγγελείς δέκα επτά (17) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.
Στην κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης θα συμμετάσχουν 454 υποψήφιοι, στην κατεύθυνση Εισαγγελέων 418 υποψήφιοι και στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης θα συμμετάσχουν 237 υποψήφιοι.
Ο γραπτός διαγωνισμός για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης ξεκινάει στις 11 Νοεμβρίου 2019, για την κατεύθυνση Εισαγγελέων στις 7 Νοεμβρίου 2019 ενώ για την κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής δικαιοσύνης  ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες στο esdi.gr

Σχόλια