Θέση Δικηγόρου στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) προτίθεται να συνάψει σύμβαση εντολής με έναν εξειδικευμένο δικηγόρο. Τα απαραίτητα προσόντα είναι: (1) Πτυχίο Νομικής (2) Τουλάχιστον τριετής εργασιακή εμπειρία. Τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές ή εξειδικευμένη ενασχόληση με θέματα ιατρικού δικαίου θα αξιολογηθεί. Αιτήσεις με βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα παραπάνω απαραίτητα προσόντα θα γίνονται δεκτές από την 25-10-2019 μέχρι τη 4-11-2019 στα γραφεία του Ι.Σ.Α., Σεβαστουπόλεως αρ. 113 Αθήνα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση isathens@isathens.gr

Σχόλια