Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4623/2019: Τί προβλέπει για πανεπιστημιακό άσυλο, Νομική Πάτρας και θέση προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
Στο άρθρο 64 του νόμου « Α.Ε.Ι. - ακαδημαϊκές ελευθερίες - αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» προβλέπεται ότι το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Ακαδημαϊκές ελευθερίες - Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.
3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.».
Στο Άρθρο 65  προβλέπεται η Άρση πρόβλεψης ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στα άρθρα 95 έως 99 του νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δείτε τις εδώ
Στο Άρθρο 101 προβλέπεται Τροποποίηση του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού . Ειδικότερα, η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ώστε πλέον η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού να είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου.
Στο Άρθρο 117 προβλέπονται Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας.
Δείτε το Νόμο 4623/2019 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου