Οριστική παύση Πρωτοδίκη λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας- Αδυναμία παραγωγής δικαστικού έργου (ΣτΕ)


ΣτΕ 2772/2011 (ολ): Οριστική παύση Πρωτοδίκη λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας- Αδυναμία παραγωγής δικαστικού έργου- Διορισμός σε θέση άσκησης δημόσιας διοικητικής φύσεως υπηρεσίας.
"...από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 88 παρ. 4 του Συντάγματος και 60 του Κώδικα, προκύπτει ότι ως υπηρεσιακή ανεπάρκεια νοείται η αδυναμία του δικαστικού λειτουργού, επί μακρό χρόνο και ανεξάρτητα από τυχόν υπαιτιότητά του, να ανταποκριθεί στα υπηρεσιακά του καθήκοντα και να παράγει δικαστικό έργο. Η αδυναμία παραγωγής δικαστικού έργου μπορεί, ειδικότερα, να προέρχεται από προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα του δικαστικού λειτουργού ή να οφείλεται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια των ουσιαστικών προσόντων του ή σε ραθυμία ή πνεύμα αδιαφορίας προς την υπηρεσία, που είχαν ως επακόλουθο τη σώρευση μεγάλου αριθμού εκκρεμών υποθέσεων ή και αποφάσεων και τελικά την αδυναμία του δικαστικού λειτουργού να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Εξ άλλου, κατά την κρίση του για την υπηρεσιακή ή όχι επάρκεια του δικαστικού λειτουργού, το αρμόδιο προς τούτο Δικαστήριο εκτιμά, κατά τα προαναφερθέντα, τη γενικότερη εικόνα που αυτός παρουσιάζει καθ` όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας του, την τυχόν επιβολή εις βάρος του πειθαρχικών ποινών, καθώς και το εάν η συμπεριφορά του προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία του δικαστηρίου και μείωση του κύρους του, καθώς και του κύρους της Δικαιοσύνης. Τέλος, εκτιμά τη χρησιμότητά του ή όχι για την υπηρεσία, δεδομένου ότι η οριστική παύση δικαστικού λειτουργού λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας σκοπεί προεχόντως στην εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του οικείου δικαστηρίου και, γενικότερα, στην προάσπιση του κύρους της Δικαιοσύνης (βλ. ΣτΕ 2172/2002, 1455/2005 κ.ά.)...
...Αν το δικαστήριο αποφασίσει την οριστική παύση οφείλει συγχρόνως να διαλάβει στην απόφασή του, αν ο κρινόμενος επαρκεί για την άσκηση δημόσιας διοικητικής φύσεως υπηρεσίας. Σε καταφατική περίπτωση ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο». Οι τελευταίες αυτές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν δυνατότητα διορισμού σε θέση δικαστικού ή διοικητικού υπαλλήλου του κρινομένου για τρίτη φορά ως μη προακτέου πρωτοδίκη, εφαρμόζονται αναλογικά, ενόψει της ομοιότητας των περιπτώσεων, και στην οριστική παύση δικαστικού λειτουργού λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας (βλ. ΣτΕ Ολ. 2172/2002 κ.ά.).
... στην προκειμένη περίπτωση από τις ανωτέρω εκθέσεις επιθεωρήσεως και τις μαρτυρικές καταθέσεις στις οποίες, παγίως, γίνεται αναφορά στο εξαίρετο ήθος, στην άψογη κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και στην πολύ καλή νομική κατάρτιση του ...... , προκύπτει ότι η διαπιστωθείσα υπηρεσιακή ανεπάρκειά του δεν οφείλεται σε έλλειψη των ως άνω προσόντων.
Ενόψει αυτών, κρίνεται ότι ο ...... δεν στερείται προσόντων και ικανοτήτων και ότι επαρκεί για την άσκηση διοικητικής φύσεως δημόσιας υπηρεσίας (βλ. και το π.δ/γμα 139/2000 «Καθορισμός των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται χωρίς διαγωνισμό, όποιοι κρίνονται μη διοριστέοι σε θέση ισόβιου δικαστικού λειτουργού ή παύονται λόγω ανεπάρκειας», Α΄120).
Αποφαίνεται ότι ο Πρωτοδίκης των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων .... πρέπει να παυθεί οριστικά λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας και
Κρίνει ότι ο ανωτέρω Πρωτοδίκης επαρκεί για την άσκηση διοικητικής φύσεως δημόσιας υπηρεσίας". (δημ.απόφασης: academia.edu)Σχόλια