Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής: Άκυρος ο όρος υπολογισμού του επιτοκίου σε έτος 360 ημερών


Μον.Πρωτοδικείο Αθηνών 3636/2019 (Ασφ): Άκυρος ο ΓΟΣ υπολογισμού του επιτοκίου σε έτος 360 ημερών, ως αντίθετος στην Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με ΚΥΑ Ζ1-178/2001, στη με αριθμό Ζ1798/2008 ΥΑ ως ισχύει τροποποιημένη με την υπ’ αριθμ. Ζ1-21/2011 ΥΑ, στην Κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με ΚΥΑ Ζ1-699/2010. Τούτο δεν αναιρείται από τη διάταξη του αρ. 3 παρ. 1 Ν 2842/2000, ούτε από την υπ’ αριθμ. 30/2000 πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής , καθώς οι διατάξεις αυτές είναι άσχετες με την ανάγκη προστασίας καταναλωτών ως ασθενέστερων διαπραγματευτικά μερών.
Ο εν λόγω τρόπος υπολογισμού των τόκων δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης , αλλά επιβλήθηκε μονομερώς από την Τράπεζα στο πλαίσιο της λογικής ότι ο δανειολήπτης είτε θα το αποδεχόταν  εν είδει πακέτου μεταξύ άλλων και τον όρο αυτό  είτε δεν θα κατήρτιζε καθόλου την επίδικη σύμβαση (take it or leave it). H Τράπεζα επέβαλε το συγκεκριμένο όρο ως ανεπίδεκτο διαπραγμάτευσης, παρά τη συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων της ιδιότητας των καταναλωτών (ως προς το τι ο εγγυητής είναι καταναλωτής βλ. ΟλΑΠ 13/2015). Παραβίαση της αρχής της διαφάνειας-ανεκκαθάριστη η απαίτηση-αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής.
(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Πειραιά Γιώργου Καλτσά)

Σχόλια