Μη αποστολή διοικητικού φακέλου από τη Διοίκηση. Αυτοτελής χρηματική ποινή εις βάρος του εναγομένου. Τεκμήριο ομολογίας των πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντος (ΔΠρΑθ)


Διοικ.Πρωτοδικείο Αθηνών αρ. 4291/2019, 2ο Τμήμα:  
Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 129 και 149 του ΚΔΔ, ερμηνευόμενων στο πλαίσιο του άρθρου 20 παρ. 1 και 94 παρ. 1 του Συντάγματος, σε περίπτωση που η Διοίκηση δεν αποστέλλει στο διοικητικό δικαστήριο το φάκελο της υπόθεσης, παρά την έκδοση σχετικής προδικαστικής απόφασης η οποία την υποχρεώνει προς τούτο, ή δεν εκτελεί όσα διατάσσονται με την εν λόγω απόφαση, η στάση της αυτή δεν έχει ως μόνη συνέπεια τη δυνατότητα κίνησης πειθαρχικής δίωξης κατά των υπεύθυνων υπαλλήλων, αλλά επιτρέπει επί πλέον στο Δικαστήριο να συναγάγει σχετικό τεκμήριο και να θεωρήσει ως ακριβή την πραγματική βάση των ισχυρισμών του ιδιώτη διαδίκου. 
Τούτο δε, διότι, άλλως, η αδράνεια αυτή της Διοίκησης θα οδηγούσε σε αδυναμία του διοικητικού δικαστηρίου να ασκήσει την κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητά του και να παράσχει στο διοικούμενο την έννομη προστασία, που εγγυάται το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος [πρβλ. ΣτΕ 2628/2016, 1530/2013, 2631/2009, 2814/2008]. 
Συναγωγή τεκμηρίου ομολογίας των πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντος, λόγω μη αποστολής εκ μέρους του εναγόμενου Οργανισμού του διοικητικού φακέλου, μετά της οικείας εκθέσεως απόψεων και των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, κατόπιν χορηγήσεως αναβολής προς το σκοπό αυτό και συνακόλουθης εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως για σχηματισμό ασφαλούς δικανικής πεποιθήσεως, προς την οποία δεν συμμορφώθηκε. 
Καταλογισμός χρηματικής κυρώσεως ποσού διακοσίων (200) ευρώ εις βάρος του εναγομένου και υπέρ του ενάγοντος εξαιτίας της αδικαιολόγητης αυτής παραλείψεως. 
(adjustice.gr)

Σχόλια