Θέση Νομικού στο Επιμελητήριο Κορίνθου


Το Επιμελητήριο Κορινθίας απευθύνει πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης  παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»  με κωδ. ΟΠΣ 5003110
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας από 3/5/2019 έως 20/5/2019 και ώρα 14:00. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2019 και ώρα 14:00.
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου