Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε διώροφο κτίριο


Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή τοποθετήθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας τύπου ΕΚΚΧΟ (χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης) στο δώµα διώροφου κτιρίου στο Κάστρο Ιωαννίνων, παρά το γεγονός ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων είχε αποστείλει έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας (Υ∆ΟΜ) ∆ήµου Ιωαννιτών, σύµφωνα µε το οποίο η εν λόγω τοποθέτηση στερείτο νοµιµότητας, καθώς δεν είχε χορηγηθεί η απαιτούµενη άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι συγκεκριµένες κατασκευές κεραιών εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουµένως περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για προστατευόµενες περιοχές, αεροδρόµια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα µνηµεία. Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση κεραιών που υπάγονται στη συγκεκριµένη κατηγορία, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει επανειληµµένως διατυπώσει τις επιφυλάξεις της σχετικά µε το καθεστώς αδειοδότησης των κεραιών ΕΚΚΧΟ, ιδίως δε, για το ζήτηµα της εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τον έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, προχωρώντας σε επισηµάνσεις (βλ. σχετικά το Ενηµερωτικό Σηµείωµα που κατέθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη στη Μόνιµη ∆ιαρκή Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, https://www.synigoros.gr/resources/20170529-enimerotiko-simeioma.pdf).
Κατόπιν της παρέµβασης του Συνηγόρου, συντάχθηκε από την Υ∆ΟΜ έκθεση αυτοψίας για τη συγκεκριµένη αυθαίρετη κατασκευή, ενώ απορρίφθηκε από την ΕΕΤΤ η σχετική δήλωση εγκατάστασης της συγκεκριµένης ΕΚΧΧΟ της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να προχωρήσει στην αποµάκρυνση της κεραίας. (synigoros.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου