Ορισμός μονογονεϊκής οικογένειας για χορήγηση υποτροφίας του ΙΚΥ


Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από μητέρα τέκνου, το οποίο διεκδίκησε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ως μέλος ευπαθούς κοινωνικής ομάδας. Η μητέρα από τη διάζευξη ασκούσε αποκλειστικά το σύνολο της γονικής μέριμνας του παιδιού, με βάση σχετική δικαστική απόφαση.
Σύμφωνα με τον ορισμό της ΥΑ 64833/Ζ1/2018, που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία επιλογής υποτρόφων, που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, ως μονογονεϊκή οικογένεια -για τον σκοπό χορήγησης υποτροφίας- αναγνωρίζεται η «οικογένεια με παιδιά εκτός γάμου, αναγνωρισμένα ή μη, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη, ή όπου ο ένας γονέας έχει αποβιώσει».
Η περίπτωση του παιδιού, που είχε γεννηθεί μέσα σε γάμο, αλλά μόνο ο ένας γονέας του ασκούσε το σύνολο των καθηκόντων και δικαιωμάτων της γονικής μέριμνας, χωρίς να έχει αποβιώσει ο άλλος, δεν ενέπιπτε σε καμία από τις δύο αυτές κατηγορίες.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι ο ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας -κατά ΙΚΥεμφανίζεται ιδιαίτερα ευρύς, διότι περιλαμβάνει και οικογένειες με παιδιά αναγνωρισμένα, των οποίων τη γονική μέριμνα είναι δυνατόν να συνασκεί ο πατέρας που τα αναγνώρισε (μετά από δικαστική απόφαση ή και με συμφωνία των γονέων, κατά το άρ.1515 ΑΚ) ή τα οποία διαθέτουν την καθημερινή φροντίδα και του πατέρα (αφού μεγάλος αριθμός αναγνωρισμένων παιδιών στην πράξη ανατρέφεται και από τους δύο γονείς που συζούν, χωρίς γάμο).
Ωστόσο, εξαιρείται από αυτόν, η οικογένεια στην οποία μόνο ο ένας γονέας ασκεί το σύνολο της γονικής μέριμνας βάσει δικαστικής απόφασης, μετά το διαζύγιο. Αυτό δεν εμφανίζεται συνεπές με την αληθή βούληση του νομοθέτη, να μοριοδοτήσει τα παιδιά τα οποία ανατρέφονται από έναν μόνο γονέα.
Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά η υφιστάμενη διάταξη στην κρινόμενη περίπτωση, ενώ περαιτέρω πρότεινε προς τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας, αφενός, Οικονομίας και Ανάπτυξης, αφετέρου, την αντικατάσταση του ορισμού μονογονεϊκής οικογένειας της πιο πάνω ΥΑ από εκείνη του ν.3812/2009 (για τις προσλήψεις), που συνδέει την ιδιότητα της μονογονεϊκής οικογένειας με την αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας των παιδιών από έναν γονέα (είτε εν τοις πράγμασι είτε μετά από δικαστική ανάθεση).
Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. του ΙΚΥ να ευθυγραμμιστεί με την πρόταση του Συνηγόρου και να υιοθετήσει το κριτήριο της έλλειψης δεύτερου γονέα που να ασκεί το σύνολο της γονικής μέριμνας. Το ΔΣ αποδέχθηκε την Εισήγηση του Προέδρου και ανακοίνωσε ότι θα την εφαρμόσει κατά την εξέταση των ενστάσεων. (synigoros.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου