Δύο (2) θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά


Ο Δήμαρχος Πειραιά προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα στο πρωτόκολλο του ∆ήµου εντός δέκα (10) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από 12-03-2019 έως και 21-03-2019. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).
Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια