Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας


Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) καλεί τους ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, για το διάστημα από 01-03-2019 έως 31-08-2019 στο ΜΤΑ να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης (07-02-2019) της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας: www. haf. gr /ενδιαφέροντα και www. haf. gr/ structure/ gea -2/ mta/ανακοινώσεις, ήτοι έως και την 22-02-2019 και ώρα 15.00 μμ.
Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων για τη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, έχει ορισθεί στο ένα (1) άτομο.
α) Το χρονικό διάστημα άσκησης στο ΜΤΑ προβλέπεται για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα εξάμηνο, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Το προσεχές χρονικό διάστημα άσκησης ξεκινά από 01- Μαρτίου -2019 και λήγει την 31η Αυγούστου 2019.
β) Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σε φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
γ) Η ημερήσια απασχόλησή του ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες και οφείλει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας του ΜΤΑ, το οποίο είναι 7.00 πμ - 15.00 μμ. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος ΜΤΑ.
δ) Με τη λήξη της άσκησης θα χορηγηθεί στον ασκούμενο βεβαίωση για την απασχόλησή του στο ΜΤΑ, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του Νομικού Συμβούλου ΜΤΑ.

Σχόλια