Επιστροφή μέρους οφειλής από την ΕΥΔΑΠ, λόγω λανθασμένου υπολογισμού της (ΣτΠ)


Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαµαρτυρόµενος για την επιβολή από την ΕΥ∆ΑΠ χρέωσης 7.173,62€, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και προσαυξήσεων, λόγω σύνδεσης της υπό ανέγερση γωνιακής οικοδοµής ιδιοκτησίας του µε το δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό έγινε, ωστόσο, χωρίς η ΕΥ∆ΑΠ να έχει κατασκευάσει αγωγό και χωρίς να του ζητηθεί να καταθέσει τοπογραφικό διάγραµµα, ώστε να προκύψει το ακριβές µήκος των προσόψεων και ως εκ τούτου, να υπολογισθεί ορθά η οφειλή.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όλα τα παρόδια σε αποχετευτικούς αγωγούς του οριστικού δικτύου αρµοδιότητας της ΕΥ∆ΑΠ ακίνητα, υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώµατος σύνδεσης, το οποίο είναι τέλος που αντιστοιχεί στη δαπάνη κατασκευής του αγωγού και καταβάλλεται άπαξ, ενώ η οφειλή δικαιωµάτων σύνδεσης δύναται να βεβαιωθεί και σε υπό ανέγερση κτίρια.
Κατά την άσκηση της διαµεσολάβησής του, ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγγράφως στην ΕΥ∆ΑΠ προκειµένου να ενηµερωθεί για τους λόγους που αποφάσισε να χρεώσει τον πολίτη στο στάδιο που η οικοδοµή του ήταν ακόµη σε πρώιµο στάδιο κατασκευής, διερευνώντας παράλληλα το κατά πόσο η Εταιρεία είχε ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο την υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος.
Επίσης, η Αρχή επιδίωξε να αποσαφηνιστεί από την ΕΥ∆ΑΠ σε ποιες περιπτώσεις εφαρµόζεται η επιβολή χρέωσης δικαιωµάτων σύνδεσης σε υπό ανέγερση κτίσµατα, χωρίς, όµως, αυτό το σηµείο να διευκρινισθεί. Η ΕΥ∆ΑΠ προέβη σε επανέλεγχο και απάντησε στην Ανεξάρτητη Αρχή ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή στη χρέωση, δεδοµένου ότι αφενός µεν επί της συγκεκριµένης οδού του ακινήτου δεν διέρχεται αγωγός ακαθάρτων, αφετέρου δε υπάρχει διαφορά στο µήκος πρόσοψης στην έτερη κάθετη οδό. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προέβη σε επιστροφή στον ενδιαφερόµενο µέρους της οφειλής, ποσού 3.931,99€.
(synigoros.gr)

Σχόλια