Αναφορά για κρυφή κάμερα στον χώρο διαβούλευσης των κρατούμενων με τους δικηγόρους στην ΓΑΔΑ


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε αναφορά για την τοποθέτηση κρυφής κάμερας, με δυνατότητα μετάδοσης εικόνας και ήχου, σε χώρο της ΓΑΔΑ. Έκρινε ότι η τοποθέτηση έγινε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις νομιμότητας για την τοποθέτηση και λειτουργία ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ενώ ο σκοπός, τον οποίο επικαλέστηκε η ΕΛΑΣ (επιτήρηση και ασφάλεια προσαγομένων και προσωπικού, πρόληψη έκνομης ενέργειας, κ.λπ.), δεν συνιστά νόμιμο λόγο εγκατάστασης της κάμερας. Περαιτέρω, όταν η αναφορά υποβλήθηκε στην Αρχή δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης επέμβασης και επιτόπιου διοικητικού ελέγχου εκ μέρους της Αρχής, λόγω του χρόνου που είχε μεσολαβήσει και λόγω του ότι η κάμερα είχε αφαιρεθεί.
Παρόλο που δεν αποδείχθηκε ότι έχει εκδοθεί διοικητική πράξη που να εγκρίνει την τοποθέτηση της εν λόγω κάμερας, ο σκοπός της τοποθέτησης ήταν σαφής. Ωστόσο, δεν υφίσταται κάποιο άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η λειτουργία και χρήση της κάμερας κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των κρατούμενων με τους δικηγόρους τους. Επομένως, δεν μπορεί με βεβαιότητα να τεκμηριωθεί ότι διενεργήθηκε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσκόπησης με χρήση της εν λόγω κάμερας. Τελικά, η Αρχή, απηύθυνε στην ΕΛΑΣ σχετική σύσταση όπως φροντίσει ώστε να τηρούνται εφεξής οι προϋποθέσεις νόμιμης εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης. Δείτε την απόφαση 64/2018

Σχόλια