Θέση Νομικού στο Ελληνικό Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας


Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων (έκτακτου προσωπικού) στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, μεταξύ των οποίων μία (1) θέση Νομικού (Κωδικός Θέσης ΣΟΧΝ). Αντικείμενο εργασιών: Η νομική υποστήριξη του συνόλου των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59.

Σχόλια