Επιστροφή από το Ελληνικό Κτηματολόγιο αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (ΣτΠ)


Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, µε αίτηµα τη διαµεσολάβησή του για την επιστροφή από το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Σύµφωνα µε τα έγγραφα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Ανεξάρτητης Αρχής, κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης της ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας, το ακίνητο εντοπίστηκε σε αστική περιοχή και καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος κτηµατογράφησης.
Η ενδιαφερόµενη πολίτης, όµως, ελέγχοντας την καταγραφή του ακινήτου, διαπίστωσε ότι αυτό βρίσκεται σε αγροτική περιοχή, µε συνέπεια το τέλος κτηµατογράφησης να είναι χαµηλότερο και να προκύπτει ένα ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν. Η πολίτης απευθύνθηκε εγγράφως µε αίτηση και ηλεκτρονικό µήνυµα, αλλά και τηλεφωνικώς προς την υπηρεσία, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση και για το λόγο αυτό, προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη την 1η Οκτωβρίου 2018.
Κατά την άσκηση της διαµεσολάβησής του, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε κωλυσιεργία του Ελληνικού Κτηµατολογίου στην εξέταση της εκκρεµούσας αίτησης, η οποία όπως διαπιστώθηκε δεν είναι η µοναδική, µε αποτέλεσµα τη µη εκκαθάριση και επιστροφή του οφειλόµενου ποσού. Η Αρχή παρενέβη τηλεφωνικώς και εγγράφως, µε σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση του αιτήµατος και την επιστροφή του ποσού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε εγγράφως την 27η Νοεµβρίου 2018, ότι η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηµατολογίου προέβη στην επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και στην πίστωση του λογαριασµού της ενδιαφεροµένης. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι µε βάση την εµπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής, η µετάβαση του Κτηµατολογίου από τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας στο καθεστώς του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) έχει επιφέρει σοβαρές αρρυθµίες στη λειτουργία του. (synigoros.gr)

Σχόλια