Παράταση Ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών


Με το άρθρο 27 του Νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ Α 218/24.12.2018) ορίζεται η παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών. Όπως αναφέρεται στη διάταξη, «η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ΄81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία πληρούνται από τον πίνακα αυτόν». 

Σχόλια