Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Σαρωνικού


Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι ̟προτίθεται να ̟προβεί στην ̟πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή. Ο ̟προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Σαρωνικού και θα ακολουθήσει την ̟προβλε̟πόμενη α̟πό την κείμενη νομοθεσία μισθολογική εξέλιξη.  Αντικείμενο της α̟πασχόλησης του ανωτέρω Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υ̟ποστήριξη σε θέματα του Δήμου Σαρωνικού .
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια