Θέση Νομικού Συμβούλου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με Απόφαση Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη για το ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή της § 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.203/1996.
Τα καθήκοντα και το αντικείμενο των υπηρεσιών του νομικού συμβούλου είναι ιδίως: η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Διοίκηση του ΟΠΑ, η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΟΠΑ, η νομική εκπροσώπηση του ΟΠΑ ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του ΟΠΑ.

Σχόλια