Θέση Δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων


Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν.3891/2010 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους δικηγόρους, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με αντικείμενο σε θέματα δικαίου των επιχειρήσεων, δημοσίων συμβάσεων, δικαίου του ανταγωνισμού, οικονομική των επιχειρήσεων, δικαίου και πολιτική των εξαγορών και των συγχωνεύσεων και εν γένει, Διοικητικού ή Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου, με πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία. 
Ο Δικηγόρος με Έμμισθη Εντολή που θα προσληφθεί θα αμείβεται βάσει του ν.4354/2015 και του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/13 Α΄ 208), όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΡΑΣ: http://www.ras-el.gr 
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Αθηνών.

Σχόλια