Μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν αποπληρώνεται (ΕισΑΠ)


Σχετικά με τη μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν αποπληρώνεται, o Aντιεισαγγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει ότι η ΕισΑΠ δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει. Αναλυτικά η γνωμοδότηση 13/2018 έχει ως εξής: 
"Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο με αρ. πρωτ. 12697/14-11-2018 έγγραφό σας, περί συνδρομής μας, με μορφή γνωμοδοτήσεως, σε σχέση με τη μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της φοροδιαφυγής στις περιπτώσεις που ιδιώτες έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, όταν αυτό δεν αποπληρώνεται, σας γνωρίζουμε, ότι δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε σχετικώς. Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), γνωμοδοτεί μόνο επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, όχι πάντως επί υποθέσεων, επί των οποίων έχουν ήδη επιληφθεί ή πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές ή επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια ή τα δικαστικά συμβούλια, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσεώς τους, ενόψει μάλιστα και των προβλεπομένων στις περιπτώσεις αυτές ενδίκων μέσων, όπως στην περίπτωση που αφορά το ερώτημά σας, επιφυλασσόμενοι να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικώς στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, εφόσον το ως άνω ζήτημα αχθεί ενώπιον του κατόπιν ασκήσεως αναιρέσεως (Γνωμ. Εισ. Α.Π 5/2018,1/2005, 5/2001,1/1997, 47/1994)". Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια