Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Πανεπιστήμιο Πατρών


Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου