Πρόσληψη Δικηγόρου στο Δήμο Αίγινας


O Δήμαρχος Αίγινας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, Παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Αίγινας, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο Αίγινας με σχέση έμμισθης εντολής. Αιτήσεις σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (δημοσίευση:Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018). Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου