Άνιση συνταξιοδοτική μεταχείριση μητέρων και πατέρων με τέκνα ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία


Παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστούν οι ρυθµίσεις που διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης µε κριτήριο το φύλο σύµφωνα µε τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς αυτές κρίνονται παγίως ασύµβατες προς το οικείο εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο, σε πλήθος δικαστικών αποφάσεων. 
Η Ανεξάρτητη Αρχή εξέτασε αναφορά ασφαλισµένου στο ΙΚΑ, σχετικά µε τις διαφοροποιηµένες προϋποθέσεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης λόγω γήρατος, που αφορούν µητέρες και χήρους πατέρες, τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία. Η αναφορά εξετάστηκε ιδίως ως ζήτηµα παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. ε’ του Ν. 4336/2015, εξαιρέθηκαν από την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται στην οικεία πρόβλεψη «οι µητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων». Η εν λόγω διάταξη διατηρεί έτσι σε ισχύ ευνοϊκότερους όρους συνταξιοδότησης για τους γονείς ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, που όµως ειδικά για τους πατέρες θέτει πρόσθετη προϋπόθεση να τελούν σε χηρεία. 
Στις οικείες αποφάσεις µάλιστα συχνά συνεκτιµώνται και οι προβλέψεις που αφορούν την εναρµόνιση της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή -στο πλαίσιο της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών- ώστε να καθίσταται στην πράξη ισότιµα εφικτός, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες εργαζόµενες, ο συνδυασµός των επαγγελµατικών τους ευθυνών µε τις υποχρεώσεις της οικογενειακής τους ζωής, ώστε µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις να ενθαρρυνθούν και οι άνδρες να αναλάβουν ίσο µέρος των οικογενειακών ευθυνών. 
Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, απευθύνθηκε µε επιστολή αρχικά, στη Γενική Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατόπιν στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτιµώντας ότι καθίσταται αναγκαία η ανάληψη σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε το ευνοϊκό καθεστώς, που ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισµένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, να ισχύσει µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως φύλου. 
Μάλιστα, υποδείχθηκε ως πρότυπο εφαρµογής, αντίστοιχη ρύθµιση που περιέχεται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων η οποία αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους. Η Αρχή παρακολουθεί το ζήτηµα και αναµένει την ανταπόκριση του αρµόδιου φορέα. (synigoros.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου