Πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ


Ο Ο.Α.Ε.Δ. προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού στην Αθήνα. 2. Εκ των ανωτέρω δικηγόρων: α) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά) β) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων), γ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο Εργατικό Δίκαιο. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι μέλη οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της χώρας. Αιτήσεις σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου