Μη τήρηση της διαδικασίας ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (ΔΕφΑθ)

Διοικ. Εφ. Αθηνών, αριθ. αποφ. 2216, 2217/2018 (Τμήμα 16ο): Μη τήρηση της διαδικασίας ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Η μη τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 126Β του Κ.Δ.Δ. διαδικασίας  ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της προκείμενης διαφοράς για τη σωρευόμενη στο κρινόμενο δικόγραφο αγωγή αποτελεί παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας για τη διενέργεια της σχετικής διαδικαστικής πράξεως της συζήτησης της υπόθεσης, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του  Κ.Δ.Δ., η οποία λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. 
Ως εκ τούτου, η διαδικαστική πράξη της συζητήσεως του ενιαίου δικογράφου της προσφυγής-αγωγής στο Δικαστήριο τούτο, πρέπει να κηρυχθεί άκυρη και να ορισθεί νέα δικάσιμος προκειμένου να λάβει χώρα η τήρηση της διαδικασίας για απόπειρα ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. (adjustice.gr)
Υπενθυμίζεται ότι οι διαφορές από αγωγές για απαιτήσεις από την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητας των διοικητικών εφετείων υπόκεινται στη διαδικασία ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο, όπως αυτή εισήχθη με το με τη παρ.1 του άρθρου 23 Ν.4446/2016,ΦΕΚ Α240/22.12.2016 και τροποποιήθηκε με το Ν.4491/2017,ΦΕΚ Α 152/13.10.2017.

Σχόλια