Κατεδάφιση αυθαιρέτων με ιδιωτικά μέσα, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμου


Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, επειδή δεν εκτελείτο η κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών που είχαν καταγραφεί µε έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας ∆όµησης (Υ∆ΟΜ) Αγίου Νικολάου Κρήτης, ήδη από το έτος 2014. Ειδικότερα, επρόκειτο για ξύλινη πέργκολα και ξύλινο δάπεδο εκτός αυτής, που είχαν τοποθετηθεί στον κοινόχρηστο χώρο πλατείας οικισµού σε περιοχή του Λασιθίου, από την ιδιοκτήτρια εστιατορίου για την εξυπηρέτηση του καταστήµατος.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, όταν πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, η οποία εφόσον καταστεί οριστική, η Υ∆ΟΜ οφείλει να αποστείλει την έκθεση αυθαιρέτων προς την οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση (Α.∆.), που έχει την αρµοδιότητα για την εκτέλεση της κατεδάφισης. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα αποµάκρυνσης των ελαφρών κατασκευών σε συνεργασία µε το δήµο όπου είναι εγκατεστηµένες, κατόπιν αιτήµατος συνδροµής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Η ανεξάρτητη αρχή επισήµανε προς τις υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣΧ) της Α.∆. Κρήτης και του ∆ήµου Αγίου Νικολάου τις δυνατότητες που παρέχει η νοµοθεσία, καθώς η Α.∆. επικαλέσθηκε αδυναµία άσκησης των αρµοδιοτήτων για όλες τις περιπτώσεις πολεοδοµικών αυθαιρέτων στην Κρήτη. Ωστόσο και οι υπηρεσίες του ∆ήµου απάντησαν προφορικά ότι δεν µπορούσαν να προβούν στην κατεδάφιση.
Ο Συνήγορος παρενέβη επανειληµµένα προς τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, προκειµένου να προβούν στην απαραίτητη συνεργασία για την εκτέλεση της επίµαχης κατεδάφισης. Μετά τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου, παρελήφθη έγγραφο διαπίστωσης της κατεδάφισης που εξέδωσε η Α. ∆. Κρήτης, σύµφωνα µε το οποίο η κατεδάφιση πραγµατοποιήθηκε, καθώς επιτράπηκε η διάθεση µέσων από τον ίδιο τον αναφερόµενο, σε εκτέλεση απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου, µε την οποία υποχρεωνόταν η εναγόµενη να προβεί στην καθαίρεση των αυθαιρέτων, διαφορετικά να προβεί ο ενάγων στην καθαίρεση µε δικές του δαπάνες. (synigoros.gr)

Σχόλια